OTHERS

Celem Mecânica Exacta jest projektowanie i produkcja kompletnych linii do obróbki plastycznej metalu, przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowa?„. RozwiÄ…zania dopasowane do wymogów u??ytkownika sÄ… ju?? standardem, poniewa?? Mecânica Exacta uwa??a, ??e ​​kluczem do sukcesu jest umiejÄ™tno?›Ä‡ i elastyczno?›Ä‡ w rozwiÄ…zywaniu problemów klientów.

ROZWÓJ PROJEKTU

Je?›li celem jest poprawa konkurencyjno?›ci, zmienno?›Ä‡ procesów, reagowanie na nowe potrzeby, Mecânica Exacta jest idealnym partnerem do osiÄ…gniÄ™cia tego celu.

Serwis

Mecânica Exacta dysponuje dzia?‚em pomocy technicznej oraz szybkÄ… i wydajnÄ… obs?‚ugÄ… serwisowÄ…. Posiadamy do?›wiadczony zespó?‚ o wysokim stopniu autonomii i mobilno?›ci.

Remonty

Dostosowanie sprzÄ™tu do standardów, optymalizacja procesów, konieczno?›Ä‡ obni??enia kosztów produkcji, modernizacja sprzÄ™tu, dezinwestycje na tradycyjnych rynkach, to tylko niektóre z czynników decydujÄ…cych o wyborze remontu.

Ceny

DziÄ™ki konkurencyjnym cenom, Mecanica Excata prezentuje siÄ™ jako ?›wietne rozwiÄ…zanie na rynku.

Jako?›Ä‡

DziÄ™ki ponad 50-letniemu do?›wiadczeniu, zapewniamy doskona?‚o?›Ä‡ wszystkich naszych produktów i us?‚ug

Terminy

Zapewniamy, ??e ka??dy termin jest dotrzymany, aby spe?‚nić ??yczenia naszych klientów.